Zo werken wij

Onze ambitie is gedurende acht jaar basisschool de ontwikkeling van het unieke kind centraal te stellen waarbij elk kind de ruimte heeft om door te groeien en voor zichzelf de juiste keuzes kan maken in de wereld van nu. Hoe maken we deze belofte waar? Hoe zie je dat terug in de school?

HET HANDELINGSGERICHTE ONDERWIJSAANBOD BIJ KLEUTERS EN OVERIGE GROEPEN
Wij werken handelingsgericht, dit betekent dat wij doelgericht en kindgericht ons aanbod afstemmen op de basisbehoefte en ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Centrale vraag is steeds: wat heeft dit kind nodig om dit doel te behalen? Welke instructie, aanpak en ondersteuning heeft het kind daarvoor nodig? In ons onderwijs maken de leerkrachten groepsoverzichten en groepsplannen waarin ze de behoefte en de aanbod van ieder kind in kaart brengen. Incidenteel krijgt een kind op een bepaald vakgebied een eigen leerlijn die afwijkt van de leerlijn van de groep. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

In de kleutergroepen zitten leerlingen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Dit is een bewuste keuze en past bij het specifieke karakter van de kleuter. Kleuters zijn experimenterend bezig met materialen en worden daarbij door de leerkracht begeleid en gestimuleerd. Door de samenstelling van de groep kan een jong kind spelenderwijs van alles oppakken van oudere kinderen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een ouder kind is het goed een jong kind te helpen. De ontwikkeling van de basisvaardigheden begint spelenderwijs bij de kleuters. Uitdagende materialen in de klas stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Wij kiezen thema's die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, maar ook die raken aan de 'echte' wereld.  Naast het werken met materialen spelen kringactiviteiten een grote rol in de kleutergroepen. Het kringgesprek heeft een sociale functie. Je deelt je gedachtes en ervaringen met elkaar en bespreekt samen de dag. Door deze gesprekken leer je naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor elkaar en rekening met elkaar te houden. Naast de sociale functie wordt er in de kring ook aandacht besteed aan taalontwikkeling, de gecijferdheid en de algemene ontwikkeling. Tot slot is er bij de kleuterbouw veel aandacht voor beweging van de kleuter, zowel buiten als in de speelzaal.  

Vanaf groep 3 t/m groep 8 bieden wij de lesstof aan in 3 niveaus zodat ieder kind in een eigen tempo en niveau aan het werk kan. De methodegebonden toetsen van taal, rekenen en begrijpend lezen geven een goede indicatie met betrekking tot de beheersing van de lesstof. Waar nodig krijgen leerlingen herhalingsopdrachten, maar er is ook verrijkingsstof beschikbaar voor kinderen die de leerstof al beheersen.

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN IN ONS ONDERWIJSAANBOD
De onderwijswet omschrijft nauwkeurig welke vakgebieden aan bod moeten komen op de basisschool. Dit is verwoord in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Verder kan de school zelf een keuze maken waar ze de nadruk op wil leggen, mits ze aan de kerndoelen voldoet. Ons onderwijs voldoet vanzelfsprekend aan de kerndoelen. Lezen, taal en rekenen vormen de essentiele basisvakken bij ons op school. Wij vinden echter dat er meer is en bieden kinderen mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen. Zij verwerven kennis en basisvaardigheden, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden, zoals sociale, morele, emotionele, motorische, communicatieve en creatieve competenties. We kinderen willen opleiden tot actieve burgers met meer vaardigheden dan alleen rekenen, taal en lezen. Van groep 1 t/m 8 bieden we de kinderen zoveel mogelijk uitdaging om zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.

EIGENAAR ZIJN VAN JE EIGEN LEERPROCES, ZELFSTANDIGHEID EN TAAKWERK
Omdat wij ervan uitgaan dat kinderen eigenaar (willen) zijn van hun eigen leerproces, leren wij ze al vroeg zelf hun activiteiten te kiezen en te plannen. Dat start al bij de kleuters, die werken met een planbord, waarop de kinderen elke ochtend aangeven welke activiteiten zij die dag gaan doen. Om alle leerlingen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en tegemoet te komen aan hun basisbehoeften als relatie, competentie en autonomie, werken we ook met taken. In deze taken zitten opdrachten die af moeten en opdrachten die af mogen. De leerlingen krijgen op deze manier keuzevrijheid en worden mede verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Door deze manier van werken is de leerkracht in staat te differentiëren. 

Tijdens het taakwerk werken de kinderen zelfstandig of samen aan hun taken. De leerkrachten lopen tijdens het taakwerk rond om kinderen op weg te helpen, vragen te beantwoorden of uitleg en ondersteuning te geven. Door de taaktijd heeft de leerkracht structureel tijd voor het geven van verlengde (extra) instructie, afgestemd op de behoeften van de individuele leerling(en).

EXTRA BEGELEIDING (RT) EN UITDAGING VAN ONZE LEERLINGEN
Ieder kind werkt op zijn niveau en soms heeft een leerling iets meer nodig; dan kan extra uitleg zijn maar het kan ook zijn dat een kind meer moet worden uitgedaagd. Verrijking en extra begeleiding krijgt ieder kind van de eigen leerkracht omdat zij weet waar de ontwikkelbehoefte ligt van ieder kind in de groep. Sommige leerlingen hebben dus meer uitdaging of meer begeleiding nodig om net dat stapje extra te kunnen (blijven) zetten. We zien dat niet ieder kind de handvatten heeft om door te zetten om zo dat extra stapje te kunnen maken. Hoe laten we kinderen kritisch nadenken, analyseren en bewust worden van het eigen handelen in hun leerproces? Hoe sluit ik daar als leerkracht het beste op aan? In onze formatie zit ruimte voor ondersteuning van de leerlingen door een extra leerkracht op enkele momenten in de ochtenden. Zij begeleidt dan het RT- en verrijkingsaanbod.

SAMENWERKEN
Aansluiten bij het individuele kind betekent niet dat wij kiezen voor individuele begeleiding en onderwijs. Kinderen leren immers in interactie van elkaar. Door te communiceren, te spelen en samen te werken, leren kinderen veel van elkaar. Ze leren omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, ze leren elkaar te helpen, te begrijpen en initiatieven te nemen en samen problemen op te lossen. Samenwerken en samen spelen bevordert ook de dialoog, de verbondenheid en de ontmoeting tussen kinderen. Wij vinden samenwerkend leren dus erg belangrijk. We willen onze kinderen leren hun talenten niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen te gebruiken.

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
Wij maken gebruik van de kennis over Meervoudige Intelligentie, kortweg M.I. genoemd. M.I. is een model dat zich richt op de talenten van kinderen en uitgaat van de vraag "hoe ben jij slim?" en niet "hoe slim ben jij?". M.I. onderscheidt acht knapheden: taalknap, rekenknap, beeldknap, beweegknap, muziekknap, natuurknap, samenknap en zelfknap. Een leerkracht die zich met deze vraag bezighoudt, leert kinderen op een andere manier te benaderen om zo de centrale vraag "wat heeft dit kind nodig om dit doel te bereiken?" meer inhoud te kunnen geven. Wij zetten diverse cooperatieve werkvormen in in ons lesaanbod. Hierdoor wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot. M.I. leert kinderen ook naar zichzelf te kijken om zo hun talenten te (her)kennen en te benutten. De theorie van M.I. is voor ons geen vaststaande theoretische wetenschap, maar biedt ons een startpunt om samen in gesprek te gaan over jezelf en jouw talent(en).

BORDSESSIES
In iedere groep wordt elke week een bordsessie gehouden waarin kinderen met elkaar doelen vaststellen en acties benoemen. Deze doelen kunnen resultaatgericht zijn als bijvoorbeeld het kennen van de tafels, maar ook sociale aspecten in de groep worden door de kinderen op deze wijze bespreekbaar gemaakt. Van groep 1 tot en met groep 8 leiden kinderen (deels) zelf de bordsessies. De leerkracht heeft hier een coachende rol in. Wij merken dat deze bordsessies het sociaal-emotionele klimaat in de groep heel goed doet. Als de veiligheid goed is, durven kinderen vroegtijdig zaken bespreekbaar te maken en samen gaan ze op zoek naar een oplossing.

KINDGESPREKKEN
Wij praten met uw kind en niet over uw kind. Luisteren naar kinderen is een prachtige uitdaging die wij minimaal 2 keer per jaar officieel met ieder kind en ouder aangaan. In november en in februari plannen en bereiden wij de gesprekken voor. Het kind staat centraal en wij luisteren naar wat het kind ons vertelt. Wij vragen wat wij als leerkracht kunnen bijdragen, wat papa en mama kunnen doen en wat het kind zelf gaat doen om het zelf gestelde doel te bereiken c.q. te behouden. De leerkracht sluit aan het einde van het schooljaar af met een gesprek met ieder kind om samen vast te stellen of de beoogde doelen zijn behaald. 
Goed luisteren naar onze leerlingen is waar wij heel goed in zijn en nog beter in willen worden. Ieder kind vanaf groep 2 heeft deze gesprekken met de leerkracht. Wij genieten en leren heel veel van onze leerlingen, zij kunnen heel goed verwoorden wat ze leuk vinden, voelen, moeilijk vinden, graag willen leren en samen bepalen we welke (onderwijs)behoefte ieder kind heeft.

TALENTMOMENTEN
"Wij gaan voor jouw talent!" is onze slogan en dat willen we waar maken voor al onze leerlingen! De theorie van Meervoudige Intelligentie geeft ons handvatten en geeft kinderen inzicht in hun knapheden. Ieder kind is ergens knap in! In de maatschappij van nu worden rekenen en taal als belangrijkste vaardigheden gezien, maar er is gelukkig meer! Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen beseffen dat ze ook in andere zaken knap kunnen zijn. Het besef dat er meer is en dat dit ook essentieel is, voedt het zo belangrijke zelfvertrouwen van ieder kind.
Structureel in ons aanbod zitten daarom de Talentmomenten. Een ochtend of een middag, waarin wij uiteenlopende talenten van kinderen prikkelen, uitdiepen of zelfs aanboren middels het aanbieden van verschillende workshops. Een heel divers pallet bieden wij de kinderen aan zoals; muziek maken, het debat voeren in het Oosthoek-Lagerhuis, leren programmeren, yoga, hiphopdansen, dramales, maar natuurlijk ook op pad de natuur in of het creatief bezig zijn met kunst. Kinderen volgen alle workshops of gaan in een aantal workshops de verdieping zoeken. Wij hebben een speciaal talentprogramma voor de onderbouw waarin groep 1 t/m 4 samen aan de slag gaat. 
Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we talententeams geformeerd onder andere i.s.m. een aantal ouders. Kinderen krijgen een verdieping aangeboden in een van hun 2 best ontwikkelde knapheden en gaan hier mee aan de slag. Elk team bezoekt ook minstens 1 keer een bedrijf, studio of wat ook past bij het onderwerp. De talententeams van dit jaar zijn o.a.: DJ-team, soldeer/programmeer-team, zang-team, schooltuin-team, teken-teams, promotie- en Nieuws-team, foto-team, kinderboekenschrijf-team, een kook- en reken-team en natuurlijk een sport-team. Samen met de talenten van ouders gaan we aan de slag.

OOSTHOEK SKILLS LAB
Wetenschap en Techniek met speciale aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren en zelf andere mogelijkheden ontdekken om vraagstukken op te lossen; allemaal relevante vaardigheden waar onze leerlingen extra mee aan de slag gaan in het Oosthoek Skills Lab. Met behulp van tablets, laptops, Beebots, Ozobot, DASH en Makey Makey gaan onze leerlingen aan de slag!
 
 
ENGELS
Wij geven Engels in de groepen 1 t/m 8. Waar in de groepen 1 t/m 5 de nadruk vooral ligt op luisteren en woordenschat, richten we ons vanaf groep 6 ook op de schrijfvaardigheid. Met filmpjes en instructies op het digibord krijgen de leerlingen les van native speakers. Wij bouwen gestaag aan onze Engelse boeken bibliotheek waardoor leerlingen nog meer met de Engelse taal aan de slag gaan. Onze methode bereidt de leerlingen meer dan voldoende voor op het Voorgezet Onderwijs.
 
DIGITALE SCHOOLBORDEN, COMPUTERS, LAPTOPS EN TABLETS
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we digitale touchscreens. Deze borden werken met zeer toegankelijke software waar de leerlingen en leerkrachten heel voortvarend mee aan het werk gaan. De computer wordt ingezet als ondersteuning en verrijking bij de ontwikkeling van de basisvaardigheden. Daarnaast gebruiken leerlingen de computer om presentaties te maken en informatie op te zoeken. Wij zetten in groep 5 t/m 8 de tablets van Snappet in, waarmee de leerlingen nog gerichter leerstof zich eigen kunnen maken waar ze nog mee moeten oefenen. De inzet van ICT is altijd een middel en geen doel op zich. Het moet ondersteunend zijn aan het leerproces en daarom gebruiken we naast de tablet nog steeds ook denkpapier (kladblok) en maken we onze dictees op papier!
 
THEMA ONDERWIJS VOOR WERELDORIENTATIE
In de groepen 5 t/m 8 bieden wij het vak wereldorientatie in thema's aan. Thema's als Water in Nederland, Het menselijk lichaam, Electriciteit zijn hier voorbeelden van. Na een inleidende les in het thema van de leerkrachten gaan leerlingen groepsdoorbroken zelf aan de slag. Leerlingen stellen hierbij zelf een onderzoeksvraag op en gaan op onderzoek uit door diverse bronnen te raadplegen. Niet alleen internet, maar ook boeken worden geraadpleegd of experts worden geinterviewd. Op verschillende wijzen wordt terugkoppeling gegeven aan elkaar, dat kan in de vorm van een presentatie, maar kan ook in een filmpje. In directe samenwerking met de Erasmusuniversiteit zijn we de intrinsieke motivatie van leerlingen aan het onderzoeken; we willen weten of deze motivatie meer groeit als leerlingen onderzoekend en ontdekkend aan het leren zijn dan als de leerkracht het verhaal zelf vertelt en vervolgens toetst.

KOM GERUST KIJKEN HOE WIJ SAMEN MET ONZE LEERLINGEN LEREN EN WERKEN!
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl