Zo werken wij

Onze ambitie is gedurende acht jaar basisschool de ontwikkeling van het unieke kind centraal te stellen waarbij elk kind de ruimte heeft om door te groeien en voor zichzelf de juiste keuzes kan maken in de wereld van nu. Hoe maken we deze belofte waar? Hoe zie je dat terug in de school?

HET HANDELINGSGERICHTE ONDERWIJSAANBOD BIJ KLEUTERS EN OVERIGE GROEPEN
Wij werken handelingsgericht, dit betekent dat wij doelgericht en kindgericht ons aanbod afstemmen op de basisbehoefte en ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Centrale vraag is steeds: wat heeft dit kind nodig om dit doel te behalen? Welke instructie, aanpak en ondersteuning heeft het kind daarvoor nodig? In ons onderwijs maken de leerkrachten groepsoverzichten en groepsplannen waarin ze de behoefte en de aanbod van ieder kind in kaart brengen. Incidenteel krijgt een kind op een bepaald vakgebied een eigen leerlijn die afwijkt van de leerlijn van de groep. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

In de kleutergroepen zitten leerlingen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Dit is een bewuste keuze en past bij het specifieke karakter van de kleuter. Kleuters zijn experimenterend bezig met materialen en worden daarbij door de leerkracht begeleid en gestimuleerd. Door de samenstelling van de groep kan een jong kind spelenderwijs van alles oppakken van oudere kinderen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een ouder kind is het goed een jong kind te helpen. De ontwikkeling van de basisvaardigheden begint spelenderwijs bij de kleuters. Uitdagende materialen in de klas stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Wij kiezen thema's die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, maar ook die raken aan de 'echte' wereld.  Naast het werken met materialen spelen kringactiviteiten een grote rol in de kleutergroepen. Het kringgesprek heeft een sociale functie. Je deelt je gedachtes en ervaringen met elkaar en bespreekt samen de dag. Door deze gesprekken leer je naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor elkaar en rekening met elkaar te houden. Naast de sociale functie wordt er in de kring ook aandacht besteed aan taalontwikkeling, de gecijferdheid en de algemene ontwikkeling. Tot slot is er bij de kleuterbouw veel aandacht voor beweging van de kleuter, zowel buiten als in de speelzaal.  

Vanaf groep 3 t/m groep 8 bieden wij de lesstof aan in 3 niveaus zodat ieder kind in een eigen tempo en niveau aan het werk kan. De methodegebonden toetsen van taal, rekenen en begrijpend lezen geven een goede indicatie met betrekking tot de beheersing van de lesstof. Waar nodig krijgen leerlingen herhalingsopdrachten, maar er is ook verrijkingsstof beschikbaar voor kinderen die de leerstof al beheersen.

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN IN ONS ONDERWIJSAANBOD
De onderwijswet omschrijft nauwkeurig welke vakgebieden aan bod moeten komen op de basisschool. Dit is verwoord in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Verder kan de school zelf een keuze maken waar ze de nadruk op wil leggen, mits ze aan de kerndoelen voldoet. Ons onderwijs voldoet vanzelfsprekend aan de kerndoelen. Lezen, taal en rekenen vormen de essentiele basisvakken bij ons op school. Wij vinden echter dat er meer is en bieden kinderen mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen. Zij verwerven kennis en basisvaardigheden, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden, zoals sociale, morele, emotionele, motorische, communicatieve en creatieve competenties. We kinderen willen opleiden tot actieve burgers met meer vaardigheden dan alleen rekenen, taal en lezen. Van groep 1 t/m 8 bieden we de kinderen zoveel mogelijk uitdaging om zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.
 
De 11 belangrijkste Oosthoekpijlers

Wij zijn een lerende organisatie waarin leerlingen én leerkrachten samen elke dag een beetje beter willen worden: ontwikkel jezelf en groei samen is dan ook ons audagium! Om dat te kunnen en te durven moet de veiligheid in de school voor iedereen groot zijn. Zowel de leerling als wel de leerkracht moet de ruimte voelen om fouten te durven maken en open te staan voor feedback. Wij hebben samen een sfeer gecreëerd op school waar we met passie en enthousiasme elke dag samen leren en beter willen worden in ons onderwijs. Ons team staat open, laat eenheid en passie voor onze school zien en dat stralen wij uit. Wat de Oosthoek uniek maakt zijn onze 11 belangrijkste Oosthoekhoekpijlers. Hieronder volgt een korte omschrijving.

 
1. Eigenaar zijn van je eigen leerproces, zelfstandigheid en taakwerk
Omdat wij ervan uitgaan dat kinderen eigenaar (willen) zijn van hun eigen leerproces, leren wij ze al vroeg zelf hun activiteiten te kiezen en te plannen en doelen te stellen. Dat start al bij de kleuters, die werken met een planbord, waarop de kinderen elke ochtend aangeven welke activiteiten zij die dag gaan doen. Om alle leerlingen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en tegemoet te komen aan hun basisbehoeften als relatie, competentie en autonomie, werken we ook met taken. In deze taken zitten opdrachten die af moeten en opdrachten die af mogen. De leerlingen krijgen op deze manier keuzevrijheid en worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Door deze manier van werken is de leerkracht in staat te differentiëren. De leerkracht coacht de leerlingen in dit proces.

Tijdens het taakwerk werken de kinderen zelfstandig of samen aan hun taken. De leerkrachten lopen tijdens het taakwerk rond om kinderen op weg te helpen, vragen te beantwoorden of uitleg en ondersteuning te geven. Door de taaktijd heeft de leerkracht structureel tijd voor het geven van verlengde (extra) instructie, afgestemd op de behoeften van de individuele leerling(en).

Om het eigenaarschap van de leerlingen te bevorderen werken wij ook met persoonlijke leerdoelen. Deze leerdoelen willen we waar mogelijk zichtbaar maken voor elke leerling. Dit houdt in dat kinderen voorafgaand aan een doel kinderen gaan analyseren wat zij beheersen en wat niet en waar nog aan te gaan werken. Het zichtbaar maken van eigen leerdoelen en groei willen wij verder uitbreiden met behulp van portfolio's (zie jaarplan). Het leren leren en het leren opstellen van doelen is voor leerlingen van belang om zo elke dag een beetje beter te worden en te kunnen groeien.

De kennis over de growth en de fixed mindset helpt ons bij bovenstaande. Met een growth mindset zet je je in om te oefenen en zet je door bij tegenslag. Je staat open voor feedback. Een fixed mindset gaat ervan uit dat intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden zijn aangeboren en vaststaan, waarbij oefenen geen zin heeft en dit niet kan veranderen. Bang zijn om fouten te maken en fouten vermijden horen hierbij. Het maken van fouten en daarvan leren willen wij juist benadrukken binnen ons onderwijs. In sommige situaties is het hebben van een fixed mindset juist van belang, deze nuance is van belang!

2. Metacognities
"Metacognitie" is de term die we gebruiken om 'leren over leren' aan te geven. Waar bestaat leren uit? Hoe leer ik leren? Hoe kijk ik naar mijn eigen leerproces? Als een taak ingewikkeld is, bepalen voornamelijk de metacognitieve vaardigheden en niet het intellectuele vermogen het leerresultaat. We willen dat onze leerlingen zich een houding van 'oefening baart kunst' eigen maken, ongeacht de vaardigheid. We helpen onze leerlingen om verschillende leer-krachten te herkennen. Zo maken we de leervaardigheden die we inzetten bespreekbaar en kunnen we die ontwikkelen, net zoals we schoolse vaardigheden ontwikkelen. Dankzij een growth mindset krijgen leerlingen de juiste houding en gaan ze in zichzelf geloven. Metacognitie reikt de tools aan om over hun leerproces te praten en er inzicht in te krijgen. Iedereen spreekt dezelfde taal en begrijpt elkaar. Je kunt met leerlingen praten over hun inzet, maar dat is niet genoeg. Je moet ook kunnen uitleggen wat het betekent om moeite te doen voor een taak. We werken met 8 metacognities, vastgesteld door Bazalt, op basis van de onderzoeken van 3 bekende onderwijsdeskundigen. Op de Oosthoek werken wij met de volgende 8: concentreren, niet opgeven, samenwerken (coöperatief), nieuwsgierig zijn, proberen, je fantasie gebruiken, jezelf blijven verbeteren, genieten van het leren! Deze metacognities worden in de onderbouw op een speelse manier aangeboden middels de figuren van de Fabeltjeskrant en in de bovenbouw middels een meer abstracte, beeldende manier.

3. Extra begeleiding en uitdaging van onze leerlingen
Verrijking en extra begeleiding krijgt ieder kind van de eigen leerkracht omdat zij weet waar de ontwikkelbehoefte ligt van ieder kind in de groep. De kinderen werken op hun eigen niveau en worden uitgedaagd om daar net iets bovenuit te stijgen met betekenisvolle specifieke opdrachten. Maar soms is het prettig om in een klein groepje extra uitleg of extra uitdaging aangereikt te krijgen. Sommige leerlingen hebben meer uitdaging of meer begeleiding nodig om net dat stapje extra te kunnen (blijven) zetten. We zien dat niet ieder kind de handvatten heeft om door te zetten om zo dat extra stapje te kunnen maken. Hoe laten we kinderen kritisch nadenken, analyseren en bewust worden van het eigen handelen in hun leerproces? Hoe sluit ik daar als leerkracht het beste op aan? In onze formatie zit ruimte voor ondersteuning van de leerlingen door extra bezetting op het gebied van ondersteuning en verrijking.

4. Samenwerken en coöperatieve werkvormen
Aansluiten bij het individuele kind betekent niet dat wij kiezen voor individuele begeleiding en onderwijs. Kinderen leren immers in interactie van elkaar. Door te communiceren, te spelen en samen te werken, leren kinderen veel van elkaar. Ze leren omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, ze leren elkaar te helpen, te begrijpen en initiatieven te nemen en samen problemen op te lossen. Samenwerken en samen spelen bevordert ook de dialoog, de verbondenheid en de ontmoeting tussen kinderen. Wij vinden samenwerkend leren dus erg belangrijk. Om deze reden maken wij veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen tijdens de lessen. Dit zijn werkvormen waarbij beweging, samenwerking en dialoog centraal staan. We willen onze kinderen leren hun talenten niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen te gebruiken.

5. Bordsessies (leerKRACHT)
Het team maakt gebruikt van een wekelijkse bordsessie op de wijze van de methodiek leerKRACHT. Wij hebben deze methode doorgevoerd in de klassen. In iedere groep wordt elke week een bordsessie gehouden waarin kinderen met elkaar doelen vaststellen en acties benoemen. Deze doelen kunnen resultaatgericht zijn als bijvoorbeeld het kennen van de tafels, maar ook sociale aspecten in de groep worden door de kinderen op deze wijze bespreekbaar gemaakt. Van groep 1 tot en met groep 8 leiden kinderen (deels) zelf de bordsessies. De leerkracht heeft hier een coachende rol in. Wij merken dat deze bordsessies het sociaal-emotionele klimaat in de groep heel goed doet. Onderdeel van deze methodiek is de dagelijkse barometer, waarbij kinderen middels een smiley aangeven hoe ze zich voelen. Er mag iets over verteld worden, maar dit hoeft niet. Als de veiligheid goed is, durven kinderen vroegtijdig zaken bespreekbaar te maken (voor de groep) en samen gaan ze op zoek naar een oplossing.

6. Kindgesprekken, coaching en groepsyoga
Wij praten graag met uw kind en dus niet alleen over uw kind. Luisteren naar kinderen is een prachtige uitdaging die wij minimaal 2 keer per jaar officieel met ieder kind vanaf groep 2 en ouder aangaan. In november en in februari plannen en bereiden wij de gesprekken voor. Het kind staat centraal en wij luisteren naar wat het kind ons vertelt. Wij vragen wat wij als leerkracht kunnen bijdragen, wat papa en mama kunnen doen en wat het kind zelf gaat doen om het doel te bereiken c.q. te behouden. Goed luisteren naar onze leerlingen is waar wij heel goed in zijn en nog beter in willen worden. Kinderen die, om welke reden dan ook, niet kunnen groeien op sociaal-emotioneel gebied of hier belemmeringen ervaren, bieden wij coaching aan (binnen de kaders van een basisschool, wij zijn geen psycholoog). Dit kan op school, maar in enkele gevallen maken we gebruik van coaching met paarden. Onze schoolcoach is tevens paardencoach. Om een moment van rust en bezinning in te bouwen in ons onderwijsaanbod bieden wij de groepen ook yogalessen.

7. Meervoudige Intelligentie
Wij maken gebruik van de kennis over Meervoudige Intelligentie, kortweg M.I. genoemd. M.I. is een model dat zich richt op de talenten van kinderen en uitgaat van de vraag "hoe ben jij slim?" en niet "hoe slim ben jij?". M.I. onderscheidt acht knapheden: taalknap, rekenknap, beeldknap, beweegknap, muziekknap, natuurknap, samenknap en zelfknap. Een leerkracht die zich met deze vraag bezighoudt, leert kinderen op een andere manier te benaderen om zo de centrale vraag "wat heeft dit kind nodig om dit doel te bereiken?" meer inhoud te kunnen geven. Wij zetten diverse coöperatieve werkvormen in ons lesaanbod. Hierdoor wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot. M.I. leert kinderen ook naar zichzelf te kijken om zo hun talenten te (her)kennen en te benutten. De theorie van M.I. is voor ons geen vaststaande theoretische wetenschap, maar biedt ons een startpunt om samen in gesprek te gaan over jezelf en jouw talent(en).

8. Talentmomenten
"Wij gaan voor jouw talent!" is onze slogan en dat willen we waar maken voor al onze leerlingen! De theorie van Meervoudige Intelligentie geeft ons handvatten en geeft kinderen inzicht in hun knapheden, maar ook waar kinderen nog in kunnen groeien. Ieder kind is ergens knap in! In de maatschappij van nu worden rekenen en taal als belangrijkste vaardigheden gezien, maar er is gelukkig meer! Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen beseffen dat ze ook in andere zaken knap kunnen zijn. Het besef dat er meer is en dat dit ook essentieel is, voedt het zo belangrijke zelfvertrouwen van ieder kind. Structureel in ons aanbod zitten daarom de Talentmomenten. Een moment waarin wij uiteenlopende talenten van kinderen prikkelen, uitdiepen of zelfs aanboren middels het aanbieden van verschillende workshops a.d.h.v. een heel divers pallet.

9. Skills Lab
Wetenschap en Techniek met speciale aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren en zelf andere mogelijkheden ontdekken om vraagstukken op te lossen; allemaal relevante vaardigheden waar onze leerlingen extra mee aan de slag gaan in het Oosthoek Skills Lab. Met behulp van o.a. tablets, chromebooks, Beebots, Ozobot, DASH en Makey Makey gaan onze leerlingen wekelijks aan de slag! Hier komen wij tegemoet aan de kennis die wij de kinderen mee willen geven over 21- eeuwse vaardigheden.

10. Engels
Wij geven Engels in de groepen 1 t/m 8. Waar in de groepen 1 t/m 5 de nadruk vooral ligt op luisteren en woordenschat, richten we ons vanaf groep 6 ook op de schrijfvaardigheid en conversatie. Met filmpjes en instructies op het digibord krijgen de leerlingen les van native speakers. Wij bouwen gestaag aan onze Engelse bibliotheek waardoor leerlingen nog meer met de Engelse taal aan de slag gaan. Onze methode bereidt de leerlingen meer dan voldoende voor op het Voorgezet Onderwijs.

11. Digitale schoolborden, chromebooks en tablets
In groep 1 t/m 8 gebruiken we digitale touchscreens. Deze borden werken met zeer toegankelijke software waar de leerlingen en leerkrachten heel voortvarend mee aan het werk gaan. De chromebooks worden ingezet als ondersteuning en verrijking bij de ontwikkeling van de basisvaardigheden. Daarnaast gebruiken leerlingen hun chromebook om presentaties te maken en informatie op te zoeken. Wij zetten in groep 3 t/m 8 leerstof van Snappet in op het chromebook, waarmee de leerlingen nog gerichter leerstof zich eigen kunnen maken waar ze nog mee moeten oefenen. Zo krijgen de leerlingen directe feedback, inzicht in hoe ver ze zijn gegroeid in hun doelen en kunnen ze nog meer op hun eigen niveau aan (eigen) doelen werken. De inzet van ICT is altijd een middel en geen doel op zich, de rol van de leerkracht is altijd leidend. Het moet ondersteunend zijn aan het leerproces en daarom gebruiken we naast de tablet nog steeds ook denkpapier (kladblok) en maken we onze dictees op papier!

Wij beogen hiermee dat kinderen ruimte krijgen om door te groeien op hun eigen niveau en zelfbewust keuzes kunnen maken in de wereld van nu. Zelfbewuste burgers van de toekomst! Wij zijn van mening dat er meer is dan rekenen en taal. Competenties als personificatie, socialisatie en burgerschap zijn essentieel voor zelfbewuste kinderen en zijn belangrijk op de Oosthoek!
 
KOM GERUST KIJKEN HOE WIJ SAMEN MET ONZE LEERLINGEN LEREN EN WERKEN!
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT