Beleidsplan

Beleidsplan stichting Vrienden van de Oosthoek 2019-2022

 
Doel en geldigheid beleidsplan

Dit beleidsplan gaat in op 1-1-2019 en loopt tot 31-12-2022. Dit beleidsplan is een aanvulling op de statuten en huishoudelijk reglement van de stichting Vrienden van de Oosthoek. Dit beleidsplan heeft tot doel de voornemens van het bestuur voor de periode 2019-2022 nader te omschrijven. De stichting is opgericht op 6 november 2018. Dit is het eerste beleidsplan.

Samenvatting doel stichting (zie bijlage 1 voor beschrijving doel)

De stichting is een onafhankelijke stichting en heeft tot doel het bevorderen van een kwalitatief hoogstaand aanbod van onderwijs aan de katholieke basisschool De Oosthoek te Bleiswijk. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het RSIN nummer van de stichting is 859328521. De stichting zetelt op school, aan de IJsvogellaan 14, 2665 ES te Bleiswijk en is bereikbaar onder met telefoonnummer 010-5212006.

Bestuur 2019-2022

Het bestuur, onbezoldigd, van de stichting bestaat aan het begin van deze periode uit;
Dhr. Maarten van den Heuvel, voorzitter
Dhr. Guido Verweij, secretaris/penningmeester
Mevr. Laura Bal - Groen, lid
Mevr. Valérie Kluijtmans - Schreinemacher, lid

Het bestuur bestaat uit maximaal 4 personen. Beide leden van het bestuur zijn werkzaam op de Oosthoek en vallen onder de CAO onderwijs.

Beleidsvoornemens 2019-2022
Het bestuur heeft de komende vier jaar de volgende voornemens gemaakt:
- De nieuwe stichting nadrukkelijk een gezicht geven binnen de school en het doel van de stichting bekend maken bij ouders/verzorgers/familie van kinderen op de school. 
- Opzetten van de fondsenverwerving en structurele donaties.
- De fondsverwerving kunnen door de stichting zelf maar ook de school zelf worden geïnitieerd.
- De inkomsten van de stichting bestaan uit legaten, giften en (rente)opbrengsten die door middel van gerichte fondsverwerving verkregen worden.
- De inkomsten zullen alleen gebruikt worden binnen de kaders van de doelstelling van de stichting zoals vastgelegd in de statuten.
- Enkele speerpunten voor de komende periode betreffen het beschikbaar stellen van geld of goederen die een extra bijdrage leveren aan de onderwijservaring van de leerlingen. Hierbij wordt ingezet op cultuur, sport en investeren in ondersteunende voorzieningen voor het onderwijs.
- Het bestuur ziet toe op een juiste besteding van het vermogen en verantwoord zich jaarlijks middels een financieel jaarverslag.
- Het vermogen van de stichting is ondergebracht op een eigen rekening van de Rabobank.
- De stichting zal in deze beleidsperiode in principe geen donaties doen die de baten van de stichting zullen overtreffen.
- De Stichting streeft geen vermogensvorming na anders dan gericht op specifieke uitgaven in de toekomst.
- Ieder idee/aanvraag wordt getoetst aan de doelen van de stichting.
- Het bestuur van de stichting komt minimaal 2 maal per jaar bijeen, in het voorjaar (mei/juni en in het najaar (oktober/november). 

Aldus vastgesteld november 2018 te Bleiswijk 
 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT