Ouderbijdrage

De school vraagt de ouders om een vrijwillige bijdrage per kind per schooljaar. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld met instemming van de MedezeggenschapsRaad (MR). In het schoolhaar 2018-2019 is de bijdrage verhoogd met 2,50 euro en vastgesteld op 50 euro. Kinderen die instromen na de meivakantie hoeven geen bijdrage meer te betalen in het lopende schooljaar. Uit de ouderbijdrage worden zaken betaald die niet binnen de gewone schoolbegroting vallen zoals: sint, kerstfeest, afscheidsmusical, eindfeest, uitstapjes etc. Met de verhoging kunnen we alvast een spaarpot maken voor het lustrumjaar in 2022 waarin we vieren dat de school 50 jaar bestaat en een klein deel van de verhoging gebruiken we om de nieuwe bibliotheek waar alle kinderen plezier en baat bij hebben te financieren en up to date te houden.
Met deze bijdrage is de school in staat een rijker aanbod aan te bieden. Aan het begin van het schooljaar presenteert de ouderraad haar jaarlijkse activiteitenplan met bijhorende begroting. Deze is door de MR vastgesteld. Het is wettelijk mogelijk om de ouderbijdrage niet of slechts voor bepaalde onderdelen te betalen. Wij verzoeken u dat bij de directie kenbaar te maken welke onderdelen u niet wenst te betalen. Dit geldt ook voor ouders die de ouderbijdrage in het geheel niet betalen. Indien u de bijdrage niet kunt betalen, kunt u met de directeur overleggen over een betalings- of ontheffingsregeling.

De ouderbijdrage wordt in principe geind via iDEAL. U kunt ook altijd cash betalen bij de directie of direct overmaken via de bank. Vraagt u naar de mogelijkheden bij de directie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl